Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

Plan nabavke za 2021.god.

07.05.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

Broj:091-0-SU-21-000094

Dana, 17.03.2021.godine

 

 

 

U skladu sa svojim ovlaštenjima koja su predviđena čl.30 Zakona o sudovima RS  (,,Sl.glasnik RS'' br.37/12) i čl.8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (,,Sl.glasnik RS'' br.9/14), a na osnovu čl.17 Zakona o javnim nabavkama(,,Sl.glasnik BiH''br.39/14) i usvojenog Budžeta RS za 2021.godinu, predsjednik Osnovnog suda u Višegradu donosi:

 

 

                                                         O D L U K U

                        o usvajanju Plana nabavke Osnovnog suda u Višegradu

                                                          za 2021.godinu

 

 

                                                                   I

 

Ovaj Sud kao ugovorni organ iz čl.4 Zakona o javnim nabavkama i čl.1.Pravilnika sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama(,,Sl.glasnik BiH''br.39/14)utvrđuje potrebe za nabavkom roba i usluga u kalendarskoj 2021.godini.

 

U skladu sa Budžetom RS za 2021.godinu, a u cilju obezbjeđivanja sredstava i uslova rada ovog Suda, donosi se Plan nabavki za 2021.godinu koji sadrži informacije: o predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke i vrsti postupka nabavke roba odnosno usluga, planirani početak i završetak postupka te trajanje ugovora o nabavci.

 

 

                                                                  II

 

Za sve nabavke predviđene Planom nabavki za 2021.godinu ovaj sud donosi Odluku o pokretanju postupka nabavke.

Za nabavke koje nisu predviđene Planom nabavki za 2021.godinu, sredstva će se koristiti na osnovu pojedinačne odluke o nabavci u kojoj će biti dato obrazloženje i razlozi neophodnosti takve nabavke.

 

                                                                   III

 

U opravdanim slučajevima, a skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, ovaj Sud zadržava pravo da promijeni vrstu postupka i procijenjene vrijednosti nabavke uz obarazloženje ekonomskih i drugih razloga koji su doveli do promjena (promjene u cijeni, promjene količina i sl.).

 

                                                                  IV

 

Plan nabavki za 2021.godine u podložan je promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga ili radova, a koje u momentu planiranja nisu bile potrebne i koje su postale neophodne iz različitih objektivnih i opravdanih razloga.

Sve izmjene i dopune Plana nabavki za 2021.godinu biće vidljivo označene u odnosu na osnovni Plan i odmah će biti objavljene na web-stranici ovog Suda.

 

 

                                                                   V

 

Plan nabavki za 2021.godinu ima se objaviti na web-stranici ovog suda, prije pokretanja bilo kakvog postupka, a najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Budžeta RS.

 

                                                                   VI

 

Plan nabavki za 2021.godinu je prikazan u tabeli koja čini sastavni dio ove Odluke.

 

                                                                  VII

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                    PREDSJEDNIK SUDA

 

                                                                                                         Danijela Bojović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         P L A N   N A B A V K I   Z A  2 0 2 1. G O D I N U

                          O S N O V N O G  S U D A  U  V I Š E G R A D U

 

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost u KM(bez PDV)

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Zaključenje   ugovora

Trajanje ugovora

1.Nabavka goriva, ulja, maziva

1.000,00

Direktni sporazum/ugovor

Mart 2020.

April 2020.god.

do jedne godine

2.Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

500,00

Direktni sporazum/faktura

3.Održavanje fotokopir aparata, fax aparata i štampača, nabavka i reciklaža tonera za štampače i fotokopir aparate

5.900,00

Direktni sporazum/ugovor

Mart 2021.

April 2021.god.

do jedne godine

4.Nabavka,servisiranje,popravka i održavanje računarske opreme i potrošnog materijala za računare

5.300,00

Direktni sporazum/ugovor

Mart 2021.

April 2021.god.

do jedne godine

5. Nabavka štampanih omota spisa sa dva mehanizma-CMS i štampane naljepnice-brojevi CMS

1.000,00

Direktni sporazum/ugovor

Mart 2021.

April 2021.god.

do jedne godine

6. Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i ostale robe  koja se nabavlja u knjižarama

5.200,00

Direktni sporazum/ugovor

Mart 2021.

April 2021.god.

do jedne godine

7.Osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih

1.000,00

Direktni sporazum-polisa osiguranja

do jedne godine

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh