Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadovjera isprava Apostille pečatom

Svaka isprava izdata u Opštinama Višegrad, Rudo, Rogatica i Novo Goražde mora biti posebno (međunarodno) ovjerena kod ovog suda da bi vrijedila na području druge države. Nadovjera isprave za upotrebu u inozemstvu vrši se u pisarnici osnovnog suda u Višegradu. Za sve druge isprave koje nisu izdate u Opštinama Višegrad, Rudo, Rogatica i Novo Goražde nadovjera se radi u sudu opštine u kojoj je izdata (tj.u mjesno nadležnom sudu).

Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu, molimo Vas da nas pozovete. U ovom sudu možete ovjeriti slijedeće dokumente: javne isprave, diplome i svjedočanstva, isprave izdate u matičnim uredima (npr.izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i sl.), potvrde (np.potvrda o slobodnom bračnom stanju, potrvda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave Opština Višegrad, Rudo, Rogatica i Novo Goražde, potvrda za putovanje maloljetne osobe u druge države, potvrda o životu penzionera i sl.)

Prije dolaska u Sud ponijeti: ličnu kartu ili putnu ispravu, orginal isprave koju želite ovjeriti, prijevod orginala na jeziku države u kojoj će se koristiti. (Ovaj prijevod trebate sačiniti kod ovlaštenog sudskog tumača. Spisak sudskih tumača nalazi se u Sudu.) potreban broj kopija isprava koju želite ovjeriti.

Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u Sud i predajte referentu za ovjeru isprava.Uredno predati zahtjev će se obraditi istog dana.

Za jedan primjerak dokumenta koji želite ovjeriti uplaćujete sudsku taksu u iznosu od 15,00 KM, te za svaku narednu ovjeru ukoliko imate više dokumenata za ovjeriti. Sudsku taksu možete uplatiti u banci ili pošti na naš transakcijski broj računa: 5620990000055687, vrsta prihoda: 722211, opština: 113.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice ili putem telefona.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh