• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Osnovni sud u Višegradu mjesno je nadležan za teritoriju opština  Višegrad, Rudo, Rogatica i Novo Goražde.

  Osnovni sud u Višegradu stvarno je nadležan za suđenje:

  1. U krivičnim  predmetima 

  a) da u prvom stepenu sudi
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
  - za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost osnovnog suda,
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
    na osnovni sud,
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku

  3. drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,
  b) da određuje mjere obezbjeđenja
  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
  e) da vrši druge poslove određene zakonom

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 11/04) Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni list SR BIH „ broj 3/76) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

   

  824 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1