Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Kako mogu doći do sudije u postupku?

18.05.2009.

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Na Informacijama koje se nalaze na ulazu u zgradu Suda nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika  a ako Vam je potreban uvid uspis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u Predmet po propisanim pravilima.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kada osoba koja ima stalno prebivalište u Opštinama Višegrad, Rudo, Rogatica ili Novo Goražde  umre, Osnovni sud u Višegradu utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.

Nakon smrti ostavitelja: obratite se u matičnu službu Opštine.Službenik će od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio. Nakon toga matična služba će sačiniti smrtovnicu koju treba dostaviti Sudu.

Sud će nakon toga zakazati ročište na koje će se pozvati sve zainteresirane osobe i to na adrese date u smrtovnici .

Pri dolasku na ročište u sud potrebno je da:
ponesete ličnu kartu iskaznicu ili putnu ispravu,
ponesete testament umrlog ukoliko postoji,
ponesete dokaz o imovini ostavitelja:

 a)      ukoliko se radi o nepokretnostima, izvadite posjedovni list (ovaj list možete dobiti u Opštinskom odjelu katastar )
 b)      ukoliko se radi o pokretnostima, na primjer, za  vozilo je potrebno donijeti saobraćajnu dozvolu, ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno je donijeti štednu knjižicu.
 c)      ček od penzije
 d)      oružani list .


U toku postupka postupka: Sud će utvrditi kojim osobama pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka, Sud će donijeti taksu koju su nasljednici dužni platiti. Ova taksa se određuje prema vrijednosti imenovane ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu.

Ukoliko smatrate da Vam je potrebna pomoć pri vođenju ovog postupka, savjetujemo vam da se obratite advokatu. Spisak svih dostupnih advokata nalazi se u Sudu. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od strane referenta pisarmice ili putem telefona.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako sastaviti testament?

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:

  • ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
  • napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / oporuke.

Uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / sudbene oporuke potrebno je:

  • navesti ime i prezime
  • adresu
  • predmet testamenta / oporuke

Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vasništvu istih. tj.vlasničkih / posjedovni list koji izdaje općinski ured katastar.

Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi podnosi se Osnovnom sudu u Višegradu.

Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.

Zahtjev se predaje preko pisarnice ovog suda, a može se preuzeti u pisarnici ili putem web portala.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno
punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Šta je potrebno za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću?

1. Uredno popunjena prijava za registraciju
2. Notarski ovjerena odluka ili ugovor o osnivanju
3. Dokaz o uplati osnovnog kapitala u iznosu od 2000,00 KM.
4. Procijenjena vrijednost uloga u stvarima i pravima (nalaz i mišljenje vještaka) ako se unosi kapital u stvarima i pravima
5. Ovjerena izjava osnivača
6. Poresko uvjerenje za osnivača
7. Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje i izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ukoliko je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin onda se dostavlja i ovjerena kopija pasoša za to lice )
8. Tekst oglasa
9. Dokaz o uplati takse za objavu oglasa

Ako je osnivač društva lice koje je strani državljanin, potrebno je:

1. Rješenje ministarstva za vanjsku trgovinu (umjesto poreskog uvjerenja)
2. Ako je osnivač pravno lice - izvod iz registra za osnivača sa apostille pečatom. Uz izvod se dostavlja i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.
3. Ako je osnivač fizičko lice - ovjerena kopija pasoša

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh