Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

Oglas za daktilografa

31.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

Br.091-0-SU-21-000099

Višegrad, 23.03.2021.godine

 

 

 

Na osnovu Zakona o sudovima RS (Sl.glasnik RS br.37/12,44/15, 100/17), člana 8.tačka i. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.17/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu, predsjednik Osnovnog suda u Višegradu raspisuje,

 

 

                                                            O  G  L  A   S

 

 

Za prijem jednog daktilografa na neodređeno radno vrijeme.

 

Osim opštih uslova propisanih Zakonom potrebni su i posebni uslovi:

-SSS ili najmanje Osnovna škola i kurs iz stenodaktilografije ili daktilograf ,,B’’kategorije i dobro poznavanje rada na računaru-obavezno testiranje.

 

Za prijavu na Oglas treba podnijeti sledeća dokumenta:ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o državljanstvu, a sva uvjerenja ne starija od 6 mjeseci.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u oglasnom dijelu,,Službenog glasnika Republike Srpske’’, na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Višegradu i Zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidat koji bude primljen, dostaviće sudu dokaz-ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

 

 

                                                                                                          Predsjednik suda

 

                                                                                                            Danijela Bojović

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh